top of page

Svarīgas izmaiņas darba devējiem 2024.gadā saistībā ar grozījumiem likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Augstāks limits veselības apdrošināšanas prēmijai, attālinātā darba kompensācija kā patstāvīgs atbalsta instruments nodarbinātajiem un iespējas atbalstīt darbinieku izaugsmi. Esam sagatavojuši apkopojumu par svarīgājakām par izmaiņām, kas stājās spējā no 2024.gada 1.janvāra.


Izmaiņas darba devējiem 2024.gadā. Attālinātā darba kompensācija

Augstāks veselības apdrošināšanas prēmijas limits


Pēc ilgiem gadiem palielināts ar algas nodokli neapliekamā darba devēja apmaksātā veselības apdrošināšanas prēmiju summa līdz 750 eiro gadā.

Iepriekš limits bija EUR 426,86.


Augstāks attālinātā darba izdevumu kompensācijas limits


Jau līdz šim likumdošana noteica, ka darbinieks un darba devējs var vienoties par darba veikšanu attālināti, un darbinieka izdevumus, kas saistīti ar attālināta darba veikšanu, sedz darba devējs, ja darba līgumā vai darba koplīgumā, kas noslēgts ar darbinieku arodbiedrību, nav noteikts citādi.


2021. - 2023. gadā ar IIN neapliekamais kompensācijas apmērs mēnesī par pilnas slodzes darbu bija noteikts 30 eiro. No 2024.gada limits pacelts uz 40 eiro.


Pie tam grozījumi likumā paredz attālinātā darba kompensāciju kā pastāvīgu normu.


Mācības augstākās izglītības iestādēs – nebūs aplikta ar algas nodokli


Mācību maksa, ko darba devējs apmaksājis par darbinieka studijām augstākās izglītības iegūšanai valsts akreditētās Latvijas izglītības iestādēs, ES dalībvalstu un EEZ valstu mācību iestādēs, nav uzskatāma par algota darba ienākumu šā panta otrās daļas izpratnē, ja augstākās izglītības iegūšana saistīta ar tādu prasmju apguvi, kuras nepieciešamas darba devējam.


Vairāk par citiem grozījumiem lasi Finanšu ministrijas mājas lapā, LV Portālā vai likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

Comments


bottom of page